29 Mar Енергийният регулатор прие инструкция за смяна на доставчика

Инструкцията влиза в сила на 1 април 2016 г.

На 28 март 2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия. Правилата се прилагат за клиенти, които притежават обекти са със стандартизирани товарови профили (битов, небитов или улично осветление) и които няма инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия. Тези случаи включват смяната на краен снабдител (например, при битов потребител, който се снабдява по регулирани цени) или доставчик от последната инстанция (например, при небитов потребител на средно напрежение, който не е избрал свой доставчик), както и смяната на вече избран доставчик на либерализирания пазар.

Процедура

Процедурата по смяна на доставчика се ръководи от електроразпределителното дружество (ЕРП), към което са присъединени обектите на клиента. Първата стъпка е сключване на договор за комбинирани услуги по искане на клиента – той може да избере да упълномощи новия си доставчик да извърши необходимите действия от негово име. Заявлението е стандартизирано и ако е необходимо, към него се прилага и нотариално заверено пълномощно. Това са единствените документи, които могат да бъдат поискани от клиента във връзка със смяната на доставчика, според изричното указание на КЕВР.

В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението ЕРП извършва проверка на предоставените данни и ако установи непълноти или неточности, дава на клиента срок от 3 работни дни, за да ги отстрани.

ЕРП може да откаже смяната ако:

  • новият доставчик не е сключил рамков договор с ЕРП; или
  • за един и същи обект на клиент е заявена повече от една промяна на доставчика в месеца, предхождащ месеца, в който влиза в сила промяната.

Ако данните са пълни, в срок от 3 работни дни ЕРП уведомява настоящия доставчик и новия доставчик на клиента за предстоящата промяна. Ако до 2 работни дни от уведомлението не е направено мотивирано възражение и/или не е изпратено удостоверение за липса на просрочени задължения от настоящия доставчик, смяната се приема за потвърдена.

ЕРП регистрира промяната до 3 работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната и уведомява настоящия и новия доставчик до 2 работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, като същевременно изпраща обобщена информация на независимия преносен оператор по доставчици за броя на обектите за всеки профил на натоварване.

Влизане в сила на смяната

Смяната влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за смяна, ако е подадено до 10-число на предходния месец. Ако клиентът има намерение да промени потреблението си (например при смяна на предназначениео на обекта), той трябва да уведоми ЕРП, което от своя страна уведомява доставчика – тази промяна влиза в сила от първо число на следвация месец.

Без такси и с възможност за подаване по електронен път

Смяната на доставчика е безплатна, при условие че към съответните обекти се прилагат  стандартизирани товарови профили.

Заявлението за смяна на доставчика може да бъде подадено и по електронен път, подписано с електронен подпис. Освен това, комуникацията между ЕРП и доставчиците, както и независимия преносен оператор, се извършва по електронна поща с цел ускоряване и модернизиране на процедурата.