25 Oct Административният договор според АПК

В резултаcs400_44784т на въвеждането на понятието “административен договор” с изменението на Административно-процесуалния кодекс от септември 2016 г. в практиката възникват определени въпроси относно прилагането му, които са особено важни за всички предприемачи, които работят с държавната или общинска администрация – например, като участват в обществени поръчки, кандидатстват за финансиране по европейски проекти. Новата уредба и очакваните усложнения са разгледани подробно в статията на проф. Кино Лазаров и проф. Иван Тодоров “Административният договор след въвеждането му в АПК”, публикувана в бр. 3/2016 г. на Списание “Административно правосъдие”. Според тях, проблеми ще възникнат заради неяснотите в новите правила, особено по отношение на препращанията към производството по издаване на индивидуални административни актове и възможността за оспорване пред съда по реда на глава Х, раздел I АПК.

Целта за въвеждането на уредбата на “административния договор” навярно е била да се изведат някакви общи правила, относими към управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, концесиите, обществените поръчки, отдаването под наем и продажбата на държавни и общински имоти, публично- частните партньорства, и др. при които най-често първо се издава индивидуален административен акт за избор на партньор и после, на базата му, се сключва договор. Не е ясно обаче дали всички обекти и дейности по Закона за концесиите, ЗОП и Закона за публично-частното партньорство и др. специални закони са еднакво “значими” от гледна точка на обществения интерес. Подобен е редът за създаване на права и по няколко други закона – напр. учредяване на сервитути по Закона за горите, отдаване под наем по Закона за държавната собственост и др., където ни се струва, че по-рядко общественият интерес може да се класифицира като достатъчно “значим”. Това е илюстрация само на някои от проблемите, които новата уредба поражда. При съществуващата цялостна правна регламентация разпоредбите на АПК за административния договор практически почти няма към какво да се прилагат. Но предстои да се види как специалните закони ще се развият по отношение на административния договор. И дали разпоредбите на АПК за административния договор ще заработят на практика.”

Пълният текст на статията можете да прочетете на страницата на Правен свят: http://legalworld.bg/56433.administrativniiat-dogovor-sled-vyvejdaneto-mu-v-apk.html

Източник: Списание Правен свят