ГЕОРГИ ПОПОВ & КО Правна кантора | Нови изисквания по ЗМИП: Дружествата трябва да декларират действителния си собственик до края на май 2019 г.
ЗМИП, мерки против изпиране на пари, действителен собственик, Търговски регистър, Булстат, декларация, 31 май 2019 г.
15703
single,single-post,postid-15703,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

05 Mar Нови изисквания по ЗМИП: До 31 май 2019 г. дружествата трябва да обявят действителните си собственици.

С новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от 2018 г. е въведено задължението за определени юридически лица, учредени в България, да впишат действителния си собственик-физическо лице. Заявлението за вписване трябва да бъде подадено в срок до 31.05.2019г. в Търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. По изключение, юридическите лица с нестопанска цел, които са извършили пререгистрация след 31 януари 2019 г., срокът е до 4 месеца от извършването на пререгистрацията.

Подаването на заявление е задължително, когато данните за действителните собственици не са вписани на друго основание в съответния регистър. Например, когато едноличният собственик на ЕООД е физическо лице и вече е вписан в Търговския регистър, допълнително заявление не е необходимо. На вписване подлежат определени данни на действителните собственици: имена, гражданство, ЕГН или дата на раждане, както и  държава на пребиваване, ако е различна от България или от държавата, на която лицето е гражданин. Следва да бъдат вписани и данни за юридически лица, които пряко или непряко  упражнява контрол върху задължените лица. Също така, ако законният представител на задълженото лице не пребивава постоянно в България, в декларацията трябва да се предоставят и данни за контакт с постоянно пребиваващо физическо лице, заедно с неговото/нейното нотариално заверено съгласие  за това.

Информацията относно действителните собственици няма да е общодостъпна. Достъп до нея ще имат определени държавни органи (дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор), както и лицата, задължени да извършват проверка по ЗМИП (банки, застрахователи, одитори, правни консултанти, нотариуси и др.).

Ако заявлението не бъде подадено в срок, санкцията е от 1000 до 20 000 лв., а ако неизпълнението продължава, всеки месец ще се налага нова санкция в същия размер до заявяване на вписването.